ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡༢་ལོ་ཐེ་ཝན་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དུ་རོགས་རང་བཏང་བའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཡིན། 

རོགས་རང་འདི་དག་ཐེ་ཝན་ནས་མཚོ་ཐོག་ནས་བོད་དུ་བཏང་དུས་སྦྲག་གླ་སོགས་གང་ཅན་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཛིན་མེད་ངང་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་མིག་དཔེར་བལྟས་ནས་ཁྱེད་ཀྱང་དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་འདུན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།