བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྗེ་བཙུན་སྒམ་པོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་གཅིག་ཆོད་འདི་ལ་གསུམ་སྟེ། གནས་ལུགས་ཀྱི་ཁོ་ཐག་བཅད་པ་དང་། ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲད་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ལམ་སྦྱངས་པའོ། །

                         དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟེ།

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱུ་མེད། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་རྐྱེན་མེད། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཐབས་མེད། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ལམ་མེད། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ཡིན་ལུགས་ངོ་སྤྲད་པ་ལ་ལྔ་སྟེ།

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱུ་མེད་དོ། །དད་པ་དང་མོས་གུས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་ཡིན།

 ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་རྐྱེན་མེད་དོ། །བླ་མ་དམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་རྐྱེན་ཡིན།

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཐབས་མེད་དོ། །བློ་མ་བཅོས་པ་འདི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ཐབས་ཡིན།

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ལམ་མེད་དོ། །ཡིད་མ་ཡེངས་པ་འདི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ལམ་ཡིན།

 ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་དོ། །བློ་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲོལ་བ་འདི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ། །

             གསུམ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ལམ་སྦྱངས་པ་ལ་བཞི་སྟེ།

སྔོན་འགྲོ་དད་པ་དང་། མོས་པ། གུས་པ་གསུམ་གྱིས་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ། །དངོས་གཞིར་སེམས་མ་བཅོས་པའི་ངང་ལ་མ་ཡེངས་པའི་རྩིས་བཟུང་ལ་བཞག །རྗེས་ལ་ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ལ་རིག་པ་རྩལ་སྦྱངས། །ཉམས་མྱོང་གི་འཆར་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་བློ་མ་ཟད་བར་དུ་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་ནན་ཏན་བྱའོ། །

དེ་ལ་ཉམས་མྱོང་གི་འཆར་ལུགས་ལ་གཉིས་ཏེ།  མི་མཐུན་པའི་ཉམས་དང་། མཐུན་པའི་ཉམས་སོ། །

དང་པོ་ནི། བྱིང་རྒོད་དང་། ན་ཚ་དང་། འཇིགས་བྲེད་དང་། ཐེ་ཚོམ་ལ་སོགས་པ་མི་མཐུན་པའི་ཉམས་ཅི་བྱུང་ཡང་། དེ་ཐམས་ཅད་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཉམས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ལ། མི་སྤང་བར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ལྟ་སྒོམ་གྱི་བབ་བྱས་ནས་བསྒོམ་པས་མཐུན་པའི་ཉམས་ཤུགས་ལ་འཆར་རོ། །

   མཐུན་པའི་ཉམས་ནི།

དང་པོ་སེམས་གནས་པའི་ཉམས་འཆར།

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་བོ་སྟོང་པའི་ཉམས་འཆར།

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་ཉམས་འཆར།

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེན་པ་ལོག་པའི་ཉམས་འཆར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཉམས་མྱོང་གི་འཆར་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས། །སྒྲུབ་པ་ལ་ཆོག་ཤེས་མེད་པར་ནན་ཏན་བྱ་བ་ནི། །དང་པོ་སེམས་གནས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག །ངོ་བོ་མཐོང་མཐོང་དུ་བསྒོམ་དགོས། །ངོ་བོ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག །རྟོག་པ་ཐོབ་ཐོབ་ཏུ་བསྒོམ་དགོས།  རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག །ཞེན་པ་ལོག་ལོག་ཏུ་བསྒོམ་དགོས། །ཞེན་པ་ལོག་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག །རང་བློ་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲོལ་ནས་བློ་ཟད་ཆོས་ཟད་དུ་སངས་རྒྱས་རྒྱས་སུ་བསྒོམ་དགོས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་གཅིག་ཆོད་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །